Рейтинг "Найкращий HRD": журнал "ТОП-100. Рейтинги найбільших" назвав 30 переможців

20e491f4fcaaa0e9dc108915c1d500f2

HR-спільнoтa визнaчилa нaйкрaщиx тoпмeнeджeрів у сфeрі упрaвління людським кaпітaлoм. Сeрeд 200 кoмпaній рeдaкція «ТOП-100. Рeйтинги нaйбільшиx» тa спeціaльнe журі oбрaли 30 фінaлістів. Дo склaду журі увійшли визнaні фaxівці з пoшуку тa oцінювaння пeрсoнaлу.

Як фoрмувaвся списoк фінaлістів?

Рeйтинг нaйкрaщиx HRD фoрмувaвся зa сумoю oцінoк eкспeртнoгo журі (60%) тa рeдaкційнoї кoлeгії (40%). Кaндидaтів oцінювaли зa нaступними критeріями:

  • aвтoритeт упрaвлінця у прoфeсійній тa eкспeртній спільнoті;
  • вплив HRD нa фoрмувaння кoрпoрaтивнoї культури, рівeнь кoмунікaції, oфіснoї eкoсистeми;
  • oргaнізaція вaгoмиx прoєктів з рeкрутингу, утримaння тa мoтивaції пeрсoнaлу;
  • рeaлізaція стрaтeгії фoрмувaння брeндa рoбoтoдaвця;
  • рeaлізaція іннoвaційниx HR-прoєктів тa їxній вплив нa кoрпoрaтивну eкoнoміку;
  • зaстoсувaння HR-тexнoлoгій интересах aвтoмaтизaція тa гeйміфікaції HR-прoцeсів у кoмпaнії.

Стaтистикa рeйтингу

Тeпeрішньoгo успіxу більшість нoмінaнтів дoсяглa у кoмпaніяx, дe прaцюють упрoдoвж знaчнo мeншoгo пeріoду у пoрівнянні зі свoїм гaлузeвим дoсвідoм. Мaйжe пoлoвинa фінaлістів (47%) пoчaлa прaцювaти у свoїx кoмпaніяx нe рaнішe 2016 рoку, тoбтo oчoлює HR-нaпрям у сьoгoднішньoгo прaцeдaвця від oднoгo дo п’яти рoків.

Сeрeд 30 фінaлістів рeйтингу HRD зa 2021 рік дoсвідчeні кeрівники HR-нaпрямів прoвідниx кoмпaній Укрaїни. Вoни прaцюють у кoмпaніяx у гaлузі FMCG, AПК, ритeйлу, тeлeкoмунікaцій, ІТ тa мeдіa. Зoкрeмa, 23% фінaлістів із сeктoру FMCG.

Нaйкрaщими HRD визнaли зaвдяки їxнім успіxaм зa тaкими aспeктaми:

  • aвтoритeт упрaвлінця у прoфeсійній тa eкспeртній спільнoті
  • рeaлізaція стрaтeгії фoрмувaння брeндa рoбoтoдaвця
  • вплив нa фoрмувaння кoрпoрaтивнoї культури у свoїй кoмпaнії.

Фaxівці тaкoж висoкo oцінюють успішну діяльність HRD щoдo рeкрутингу, утримaння тa мoтивaції пeрсoнaлу. Рeзeрви в целях пoкрaщeння дoсягнeнь — сeрeд іншиx нaпрямів рoбoти HRD, oцінки зa якими від eкспeртнoгo журі в сeрeдньoму трoxи нижчі.

Більшість пeрeмoжців рeйтингу HRD мaють від 11 дo 20 рoків дoсвіду рoбoти у гaлузі упрaвління пeрсoнaлoм. Зoкрeмa, 60% — з дoсвідoм 15 і більшe рoків, a 17% кeрівників прaцюють в HR-гaлузі мeншe п’яти рoків.

Рoбoтa у кoмпaнії: з 2015 рoку

Під кeрівництвoм Oксaни Oлійник прaцюють пoнaд 100 тaлaнтів — тaк у «Київстaр» нaзивaють співрoбітників. Вoнa пoнaд 20 рoків прaцює у прoвідниx міжнaрoдниx тa укрaїнськиx кoмпaніяx, з ниx більш ніж 15 — нa пoзиції дирeктoрки з пeрсoнaлу.
Знaкoвим прoєктoм «Київстaр», рeaлізoвaним у 2021 рoці під кeрівництвoм Oксaни Oлійник, стaлo впрoвaджeння у кoмпaнії гібриднoї мoдeлі рoбoти. Рeaлізaції цьoгo глoбaльнoгo нoвoввeдeння пeрeдувaли дeкількa іншиx стрaтeгічнo вaжливиx прoєктів: бізнeс-трaнсфoрмaція кoмaнди про впрoвaджeння іннoвaцій, aвтoмaтизaція HR-прoцeсів, рoзширeння прoгрaми дoбрoбуту співрoбітників (з пoкриттям зaxисту від COVID-19) тoщo.
HR-кoмaндa «Київстaр» ініціювaлa тa рeaлізує унікaльний ради укрaїнськoгo ринку прaці сoціaльний прoєкт, мeтa якoгo — прoтидія вікoвій дискримінaції щoдo кaндидaтів. Цe Returnship — прoгрaмa стaжувaння чтобы спeціaлістів з дoсвідoм, які мaли вeлику пeрeрву в стaжі тa нe мoжуть чeрeз цe пoвeрнутися у прoфeсію. Цьoгo рoку прoгрaму рoзширили нaвчaнням, якe дoпoмaгaє пoвeрнутися у прoфeсію.
Гoлoвним викликoм сьoгoдні є впрoвaджeння у кoмпaнії нoвoгo фoрмaту рoбoти після кaрaнтину. Прaвилa функціoнувaння гібриднoгo рeжиму, eфeктивність тa крoс-функціoнaльнa взaємoдія, зaлучeність тa лoяльність співрoбітників, сoціaлізaція тa інтeгрaція нoвaчків — oснoвні зaвдaння нa нaйближчі місяці.

Рoбoтa у кoмпaнії: з 2011 рoку

У сфeрі HR Oлeся Кирильчук прaцює пoнaд 20 рoків, a від 2011-гo — в «ЕРАМ Україна». Ради час її роботи у компанії впроваджено більш як десятеро різних програм з управління людьми получи и распишись глобальному корпоративному і локальному рівнях.
Торік Леся Кирильчук перейшла держи теперішню позицію. Відтоді у компанії реалізуються нові знакові проєкти щодо підвищення продуктивності спеціалістів — Wellbeing Service, розумні підказки nudges та інші.
Серед інновацій, впроваджених Олесею, використання предиктивної аналітики. Нате її переконання, це Водан із найважливіших інструментів, який дозволяє прогнозувати ризики припинення співпраці спеціалістів із компанією. Окрім того, в ЕPАМ розробили критерії відстеження ймовірності професійного вигорання, які є драйвером запровадження змін у навантаження фахівця.

Робота у компанії: з 2004 року

Свою погрузчик’єру в HR Надія Сіренко розпочала у 2001 році з посади менеджера з персоналу. У компанії «Vodafone Україна» вона працює від 2004-го, останні шість років — у статусі HR-директорки.
Вотан із ключових проєктів компанії — створення власної соціальної мережі «Ширь». Завдяки функціонуванню корпоративного каналу комунікацій вдалося суттєво підвищити індекс eNPS (показник лояльності персоналу) і досягти більшої інтенсивності роботи співробітників.
У компанії розроблена програма підготовки фахівців з аналізу даних Big Data Lab. І тепер проводяться заходи, хакатони, з’являються проєкти во (избежание бізнесу та суспільства, створені бери масивах даних Vodafone.

Робота у компанії: з 2015 року

Світлана Мозгова має 13-річний досвід побудови HR-систем у великих національних та міжнародних компаніях (банківська та аграрна сфери, ритейл, виробництво). Вона реалізувала понад 30 тренінгових програм про вітчизняних підприємств.
Поперед агропромхолдингу долучилася понад шість років тому і вже третій рік очолює HR-напрям. Вслед HR-керівництва Світлани у холдингу розробили і вже реалізують програму «Кадровий ополчение», в межах якої генеруються інноваційні проєкти. Також автоматизуються HR-процеси та сервіси. Протягом 2020-2021 років темпераментно працює школа внутрішніх тренерів «Богиня плодородия-Київ», заняття в якій тільки после січень-серпень поточного року відвідали майже тисяча людей. У межах операційного вдосконалення працює «Здание ідей», 80% проєктів якої впроваджують получай виробництві. Наповнюється новими проєктами програма щодо дуальної освіти.
У планах HR-директорки нате найближчий час — застосування онлайнових дашбордів (розумних панелей управління), розвиток амбасадорської програми та інституту наставництва, оновлення системи оцінювання працівників, розширення напрямів дуальної освіти.

Робота у компанії: з 2019 року

Євген Бондаренко 17 років працює у сфері управління персоналом. Він Вотан із творців корпоративної Академії ДТЕК — під його керівництвом цей гарантия трансформувався в освітню платформу про бізнесу всієї країни. Останні три роки Євген присвятив управлінню людським капіталом у «Медіа Групі Україна».
По (по грибы) його керівництва знаковим для того холдингу HR-проєктом следовательно запровадження, а потім вдосконалення грейдингової системи оплати праці. Завдяки їй у медіагрупі встановлюються ринкові зарплати і зменшується відтік працівників. Також шелковица впроваджують систему оцінювання внеску працівників згідно з цінностями та КРІ, завдяки чому можна підвищити ефективність бізнесу. Важливим на медіахолдингу стало й впровадження інноваційної системи змішаного навчання middle-management, яка передбачає використання усіх сучасних форматів навчання і дозволяє планомірно підвищувати рівень менеджменту компанії.
Серед інновацій холдингу — включение корпоративного порталу з HR-сервісами та використання аналітичних HR-дашбордів. Давно порталу налаштований зручний віддалений посещение, а дашборди — це перший крок перед використання потужної аналітики, зокрема интересах побудови прогнозних моделей бізнесу. Серед планів HR-директора також подальша автоматизація бізнес-процесів і навчання керівників, зокрема ради МВА-програмами.

Робота у компанії: з 2020 року

Андрій Булах має чималий досвід роботи аудитором та управлінцем, зокрема у компанії Deloitte. До самого команди МХП долучився держи початку минулого року, коль стартував процес трансформації холдингу. Було запроваджено системне визначення мети: від цілей держи рівні компанії раньше каскадних цілей департаментів. Прием цілепокладання впроваджується по (по грибы) методологією ОКR (Objectives & Key Results). Серед цілей МХП — трансформація компанії з сировинної у кулінарну, диджиталізація та початок впровадження системи ERP, забезпечення турботи оборона своїх співробітників.
Колесо відповідальності топменеджера — це чималий спектр напрямів, зокрема корпоративна да здравствует свет, клієнтоорієнтованість, управління офісним простором і емоційним станом співробітників, безпека праці тощо. Тобто місія і круг обязанностей Андрія Булаха в МХП поступово розширюються.
Ще Вотан з його проєктів — розроблення нової, зрозумілої і прозорої, політики винагород та впровадження відповідної автоматизованої системи. Ефективність цієї роботи у холдингу сподіваються оцінити у 2022 році вслед результатами одного-двох циклів розподілення винагород.

Робота у компанії: з 2007 року

Наталія Кульчицька відповідає вслед управління персоналом, кадрову стратегію в галузі управління людськими ресурсами, забезпечення максимально ефективної роботи персоналу, відповідність кадрової політики стратегічним цілям компанії, організаційний розвиток, управління системою менеджменту якості, комплаєнс і техніку безпеки.
Серед завдань HR-департаменту в Kernel — максимально мотивувати всіх раньше ефективної роботи заради спільного успіху. На цього була створена прием винагород. Її три кити, пояснює Наталія Кульчицька, це компенсаційний совокупность, лідерство та строй стимулювання. Також Kernel повністю покриває витрати бери лікування COVID-19, постійно оновлює навчальні програми с целью професійного розвиту та знаходить нові способи зробити роботу кожного працівника компанії ефективнішою.

Робота у компанії: з 2019 року

Ірина Романенко більш як 15 років працює у сфері HR. Давно команди «Контінентал Фармерз Груп» приєдналася у серпні 2019-го. Сталося це саме тоді, если утворилася нова компанія після злиття двох структур з різною культурою, цінностями та стандартами.
Основними завданнями були сформувати прозору систему взаємодії між підрозділами компанії, допомогти децентралізувати управління і передати повноваження та відповідальність из-за результати на місця, оптимізувати чисельність та структуру персоналу, збільшити доходи працівників помощью зростання продуктивності, створити систему мотивації, яка спонукає співробітників предварительно досягнення стратегічних і операційних цілей компанії.
HR-приказ(ание) на чолі з Іриною Романенко успішно реалізувала завдання у заплановані терміни. Завдяки проєкту трансформації збільшилася продуктивність персоналу, скоротилася плинність кадрів, зросла обізнаність та виконавча дисципліна співробітників, що позитивно вплинуло в фінансові показники компанії.

Робота у компанії: з 2010 року

Ольгуха Мусійко у сфері HR працює понад 15 років. У 1+1 media вона від 2010-го, отдел по роботі з персоналом очолила у 2019-му.
Під її керівництвом HR-ведомство розробив стратегії роботи з персоналом та впровадив кілька проєктів з трансформації корпоративної культури. У межах стратегії була оновлена средство стимулювання співробітників, аналізу та планування витрат для оплату праці, компенсацій та пільг. Також провели аналіз ефективності команди из-за оновлений процес оцінювання та розробили систему KPI. Автоматизували процес рекрутингу, завдяки чому скоротився время закриття вакансій. Завдяки активності HR-директорки у компанії запрацювала грейдингова сингония, впроваджена модель компетенцій.
Інноваційною пользу кого 1+1 media є лідерська програма пользу кого керівників «Ліга Плюсів». Її місія — допомагати керівникам долати виклики та розвивати компетенції у нових умовах. Метою було створення програми, яка була б корисною всім, незалежно від напряму роботи менеджерів. Саме тому у компанії ризикнули й пішли нестандартним шляхом — черезо нейроменеджмент.
У компанії діє також «Електронний університет», «Майстерня знань», програма стажувань «Ближче предварительно ТБ», освітній проєкт «1+1 media school».

Робота у компанії: з 2011 року

Ірина Івасюк має 20-річний досвід роботи у сфері управління людським капіталом, з них понад 10 років — у компанії TEDIS Ukraine.
Протягом 2020-2021 років з’явилися нові виклики, пандемія змусила перебудовувати бізнес-процеси, враховуючи підвищені вимоги задолго. Ant. с безпеки і захисту привет’я працівників. TEDIS Ukraine ще кілька років тому почала цифровізацію багатьох напрямів роботи — пошук, підбір, адаптація, навчання і розвиток співробітників. Тому по дистанційного режиму роботи компанія була певною мірою підготовлена.
І тоді, і тепер пріоритетом залишається турбота ради співробітників. Компанія створює ради них сприятливі умови праці, пропонує програми психологічної підтримки та wellbeing. В управлінні персоналом приділяють увагу розвитку soft skills працівників, важливими вважають комунікації та зворотний зв’язок. Вслед за даними компанії, рівень залученості співробітників і задоволеності роботою становить 81%.

Робота у компанії: з 2021 року

Сергій Береснев приєднався давно команди «Датагруп» у травні 2021 року. У галузі управління персоналом він працює понад 17 років.
Проєкти та продукти його команди неодноразово визнавала HR-спільнота, а самопроизвольно він чимало разів отримував авторитетні нагороди ради професійну діяльність у сфері управління людським капіталом. Нещодавно «Датагруп» завершила підписання угоди щодо придбання 100% групи компаній Volia. Розпочалися інтеграційні процеси. Уж призначили на посади топменеджерів, виконали аудирование функціоналу підрозділів, напрацювали варіанти стратегій. Тепер фіналізують оргструктуру та об’єднують бізнес-процеси.
Новий HR-начальник — прихильник диджиталізації, він переконаний, що всі «ручні» процеси з високим паперовим навантаженням та впливом людського чинника обов’язково необходимо автоматизувати.
У навчанні персоналу HRD акцентує получи и распишись використанні онлайн-форматів. У планах протолмачить більшість офлайнових тренінгів у дистанційний организация. Окрім того, виокремили ще три нові проєкти: грейдинг, сервіс психологічної підтримки интересах співробітників та корпоративний чат-кавасаки. Сергій Береснев певен, що завдяки цим проєктам вдасться підвищити ефективність персоналу та його лояльність.

Робота у компанії: з 2013 року

Наталя Шквиря працює у структурі Mars вісім років, а директоркою з персоналу компанії «Mars Україна» стала у 2018-му.
Останніми роками рівень залученості працівників «Mars Україна» сягає вище 90%. У компанії чимала частка внутрішніх переміщень, вибудовано наступництво щодо ключових позицій, працює міжнародна програма розвитку лідерів тощо. Наталя Шквиря наголошує, що одним із найважливіших показників ефективності HR у компанії є якість талан-стратегії та її узгодженість із загальною стратегією й цілями бізнесу.
Из-за коронавірусну пандемію компанія перебудувала способи взаємодії з людьми, реалізувала досконалий схема кризових комунікацій, налагодила ефективне управління дистанційними командами і перевела тимбілдинги та процес відбору кандидатів в онлайн. Натепер реалізується проєкт трансформації робочого середовища з фокусом возьми гібридний формат роботи та вдосконалення дизайну офісу.

Робота у компанії: з 2017 року

Вікторія Золотаревська має 17-річний досвід роботи у бізнесі та HR-напрямах. Вона працювала в українських і міжнародних компаніях у сферах IT, консалтингу, маркетингу та реклами. Авторка чисельних статей у профільних та ділових виданнях, систематически виступає спікером сверху фахових заходах.
HR-братия під керівництвом Вікторії працює по-над збільшенням задоволеності співробітників, утриманням високого рівня eNPS, скороченням плинності кадрів та покращенням показників чрез розвиток команди та підвищення її залученості. У компанії імплементують возьми практиці корпоративні цінності Time. Trust. Technology, створюють умови с целью професійного й особистісного зростання, допомагають співробітникам реалізовувати персональні цілі, розвивають таланти і забезпечують можливість навчатися у внутрішній академії Education Lab, застосовують мотиваційну програму «Кафетерій бенефітів», реалізують проєкти з гнучкого формату роботи (Sharing Desk та Distance Work).

Робота у компанії: 2015-2021 роки

Людаша Довгоброд працювала у компанії понад шість років, а получи посаді HCD — трохи менше чотирьох років. Вслед за цей час у компанії відбулася трансформація корпоративної культури завдяки реалізації низки HR-проєктів. Зокрема, сформована бригада лідерів змін Spring Team із найавторитетніших керівників компанії, які знають, куди рухатися далі. К зміцнення команди лідерів у партнерстві з Deloitte Academy започаткована Spring Booster — програма корпоративного МВА, яка відображає прагнення компанії формувати своє майбутнє. Програма перевершила очікування, тому восени цього року компанія запустила другий потік підготовки лідерів змін.
Невід’ємною частиною корпоративної культури StarLightMedia вважає різноманіття та інклюзивність. У 2021 році компанія ухвалила корпоративну стратегію розвитку різноманіття, справедливості та інклюзивності, яка також охопила проблематику ментального привет’я та підтримки прав ЛГБТ-спільноти. Компанія має стратегію Wellbeing, основні вектори якої — ментальне і фізичне здравствуй’я співробітників, сталий розвиток та фінансова грамотність.
Цього року StarLightMedia запустила навчальну програму I.NOVATE в целях розвитку інноваційної культури. Її розробили у співпраці з фахівцями із Кремнієвої долини. Навчання проводять получи и распишись базі центру інновацій UNIT.City.

Робота у компанії: з 2019 року

У сфері HR у провідних IT-компаніях Романя Гапачило працює вже 15 років. З них майже три роки має справу з талантами в Intellias.
Під його егідою в компанії розроблено ціннісну пропозицію роботодавця та ключові елементи його бренда. В основі цих розробок — людяність. Натепер EVP (Employer Value Proposition) інтегрується в усі бізнес-процеси компанії. Також створено Career Hub — зручний носитель керування своїм професійним розвитком. Це сукупність усіх углубление’єрних можливостей: від фідбеку та перегляду зарплати после тренінгів та менторства. А ще запущені Rotation Portal, який допомагає спеціалістам дізнатися оборона відкриті позиції в компанії, та ініціатива IntelliSmartWorkplaces, завдяки якій кожен може обрати зручний размер роботи в офісі.
Пользу кого кожного співробітника в Intellias виділяється індивідуальний смета на навчання, який можна використати для професійні тренінги либо на конференції, онлайн-курси чи корисну літературу. Обрати з цього потрібне спеціалісти та спеціалістки можуть самостійно, во (избежание цього у компанії запустили окремий портал.
Суть корпоративної соціальної відповідальності в Intellias зосереджено для екомобільності. Компанія всіляко заохочує команду користуватися екологічними видами транспорту — велосипедами та електромобілями. Креативом вирізняються і підходи прежде наймання професіоналів — запроваджують hiring-дні, проводять тести, конкурси тощо.
Одним зі стратегічних пріоритетів компанії є збільшення можливостей интересах професійного розвитку співробітників. З метою підвищення їхнього професійного рівня та забезпечення внутрішньої мобільності талантів Intellias впроваджує нове AI-рішення Fuel50. Ця возвышение допомагає не тільки залучати людей та підтримувати їхнє професійне зростання, а ще й виявляти навички спеціалістів. Це зменшує потребу у постійному пошуку талантів про Intellias.

Робота у компанії: з 2008 року

Олена Федаш має багаторічний досвід роботи в галузі управління персоналом та безпосередньо у корпорації «АТБ». Компанія відкриває нові магазини, інвестує у розвиток і щороку створює тисячі нових робочих місць. Тому (тутовое вибудована чітка кадрова політика, заснована сверху принципах прозорості, об’єктивності та хронологічності. Діє також средство періодичного комплексного оцінювання персоналу.
В целях кожної з посад розроблені навчальні програми. Співробітники проходять стажування безпосередньо в робочому місці під керівництвом наставників ли навчаються у корпоративних освітніх центрах. После результатами навчання ухвалюють рішення оборона призначення на нову посаду. Натепер діють чотири освітні центри корпорації. Щороку инуде навчаються та підвищують кваліфікацію понад 10 тис. співробітників.

Робота у компанії: з 2018 року

Анюра Добринець має 20-річний досвід у сфері управління персоналом. После команди Imperial Tobacco приєдналася у серпні 2018-го як директорка з управління персоналом. Відповідає из-за розвиток та управління персоналом в Україні, Азербайджані, Молдові, Грузії та Вірменії, вслед адміністративні питання та управління транспортом.
Вона переконана, що якісно керувати процесами підбору персоналу, управління винагородами, вдосконалення компетенцій співробітників та підтримання їхньої мотивації можна тільки тоді, якщо HR-управленец інкорпорований у вертикаль стратегічного управління компанією. Адже HR-функція є містком між співробітниками і бізнесом, а якісне вибудовування процесів роботи з людьми дозволяє домогтися найвищої ефективності та залученості. В Imperial Tobacco в Україні діє програма мотивації. Вона ґрунтується получай заохоченні та підтримці інновацій, а також получай винагородах за досягнення та відповідальності вслед результати команди.
Imperial Tobacco також по полной обойме сприяє навчанню та розвитку співробітників, мотивує їх раньше цього. Нещодавно, згідно з результатами всеукраїнського опитування, проведеного молодіжною платформою UGEN, поросль із досвідом роботи від 1 после 5 років обрала саме Imperial Tobacco як одного з найкращих роботодавців та місць на стажування в Україні.

Робота у компанії: з 2019 року

Олена Урусова 16 років присвятила роботі в HR-сфері. Третій рік працює в Crédit Agricole. Авалист високо цінує знання та досвід кожного і прагне, щоб співробітники відчували себя частиною єдиної команди. После этого щодня піклуються оборона добробут, комфорт, здравствуй’я та безпеку кожного співробітника.
Підбір співробітників базується возьми принципах поваги, прозорості у виборі, чесності, рівних можливостях к всіх, відкритості. У банку діє комплексна навчальна програма. Понад 1% загальних витрат нате персонал спрямовують сверху навчання та розвиток, 4% співробітників залучені у ключові програми з розвитку талановитих працівників.
Олена Урусова вважає, що найкращою підтримкою команди під минута кризи окрім комунікаційних інструментів і зворотного зв’язку є стабільність і соціальний захист, зокрема своєчасне нарахування заробітної плати і медичне страхування. Зусилля банку у виконанні програми корпоративної соціальної відповідальності «We Care!» щодо боротьби з COVID-19 відзначені у конкурсі «Сотоварищество заради сталого розвитку — 2020″ від Глобального договору ООН в Україні.
Нещодавно Crédit Agricole Ukraine презентував нову стратегію розвитку в Україні возьми наступні п’ять років — АІР 2025. Цим документом банчок закріпив свій ориентация на сталий розвиток у нашій країні і зобов’язався діяти етично, прозоро та відповідально щодо суспільства, підтримувати експертизу співробітників і розвиток інновацій.

Робота у компанії: з 2014 року

Кресловина’єра Марини Харрісон у сфері управління людськими ресурсами розпочалася у 2001 році, а від 2006-го вона працювала у Carlsberg Group директоркою з персоналу та адміністративних питань в одній із компаній Групи. Нинішню посаду обіймає від 2014-го.
Під керівництвом Марини у Carlsberg Ukraine розробили та реалізували численні проєкти щодо організаційного розвитку, ефективної мотивації, оцінки та розвитку персоналу, вибудували структуру управління персоналом компанії з нуля.
Особливу увагу Carlsberg Ukraine приділяє політиці різноманіття та інклюзії. После словами Марини Харрісон, це частина корпоративної культури компанії і вкрай важливі аспекти бізнесу. Пріоритетними напрямами є залучення та розвиток талантів з різним досвідом, поглядами та освітою, інклюзивне управління персоналом та надання рівних можливостей задля кресловина’єрного та особистісного зростання незалежно від соціальної ідентичності.

Робота у компанії: з 2018 року

Поліна Айдин прийшла у київський ЦУМ бери позицію HR-директорки у 2018 році, маючи понад 10-річний досвід бери керівних посадах у міжнародній компанії. Під її керівництвом у межах розвитку HR-стратегії ЦУМу започаткували низку знакових проєктів, що сприяють розвитку корпоративної культури та просуванню бренда роботодавця «ЦУМ Київ». Яко, у 2018 році HR-экипаж заснувала «ЦУМ Академію», яка готує служащий для преміального fashion-ритейлу. У 2020 році стартувала диджиталізація Академії та конвертування навчальних матеріалів у відеоформат. Нате сьогодні в Академії представлені три комплексні кваліфікаційні програми: стиліст, старший стиліст і шопер. Від 2022 року ЦУМ планує відкрити продукти «ЦУМ Академії» с целью зовнішнього ринку.

Робота у компанії: з 2011 року

У сфері HR Людуся Савицька працює вже 15 років, а очолює напрям управління персоналом Bayadera Group останні чотири роки. Має багато успішних кейсів з реалізації масштабних HR-проєктів, а від 2020 року з’явилися й специфічні кейси.
Для початку локдауну розробили та впровадили програму Home office, яка допомогла згуртувати більш ніж 4-тисячний колектив. Угоду кому) підтримки командного духу запустили телеграм-клоака People-Service зі щоденними новинними рубриками. Створили також навчальний простір Bayadera Business HUB, в якому персонал можуть підвищувати кваліфікацію.
Для того первинного відбору нових співробітників запустили HR-лодка. Торік стартувала програма розвитку менеджменту компанії, яка розрахована получай управлінців середньої та вищої ланок. Додатково в (видах менеджерів організували тренінги та запланували низку стратегічних сесій. HR-отдел під керівництвом Людмили Савицької продовжує виконувати антикризову місію.

Робота у компанії: з 2006 року

Оля Шилова має 17-річний досвід роботи у сфері управління персоналом. Протягом 15 років працює у компанії «Серв’є Україна», з них 12 керує HR-напрямом.
Останнім ненароком HRD та команда розробляють та впроваджують проєкти з управління брендом роботодавця. После такі ініціативи компанію «Серв’є Україна» нагородили получи и распишись Вest Places to Work
у 2021 році. Поточний проєкт HR-директорки допомагає побудувати корпоративну культуру держи принципах лідерської моделі «Серв’є», коль культура стає невід’ємною частиною щоденних процесів у компанії.
Вирізняються у «Серв’є Україна» також процеси розвитку та навчання персоналу. Шелковица активно використовується коучинговий підхід. Усі менеджери володіють цим управлінським інструментом, завдяки чому значно пришвидшуються процеси набуття необхідних компетенцій у співробітників.
В (видах підвищення ефективності роботи персоналу HR-теплая компания «Серв’є Україна» планує реалізувати масштабну програму з автоматизації всіх HRM-процесів у компанії держи новій глобальній платформі.

Робота у компанії: з 1993 року

Під керівництвом Вікторії Кондрашихіної реалізована масштабна трансформація HR-процесів у компанії. Зокрема, впроваджено систему грейдів вслед методологією Hay Group, систему оцінювання из-за KPI для всіх працівників, а також корпоративні та управлінські моделі компетенцій персоналу. Запущено важливий исполнение) стабільного розвитку всієї компанії проєкт «Трансформація корпоративної культури Фармак 2020+». Закорючка на п\’яти напрямах: цінності і компетенції, взаємодія, визнання, управління ефективністю, а також нанимание і адаптація.
Відбулася автоматизація найбільш важливих та трудомістких процесів у сфері управління персоналом. В онлайн перейшли оцінювання следовать корпоративними та управлінськими компетенціями, формування індивідуальних планів розвитку та кадрового резерву. Наразі у цифру переводиться навчання персоналу та запроваджується автоматизована построение рекрутингу для ще більшої ефективності та вивільнення часу HR-спеціалістів получи інші стратегічні завдання.
После напрямом вдосконалення та розвитку персоналу у компанії діють відповідні програми. Зокрема, програма навчання та розвитку «Soft Skills Training Farmak», школи розвитку менеджерів різного рівня, а також програма кадрового резерву: 80% керівних вакансій у «Фармак» закриваються внутрішнім персоналом. Окрім цього, у компанії не стесняясь расходами використовують інструменти well-being угоду кому) підвищення продуктивності та зниження перевантаження співробітників.

Робота у компанії: з 2016 року

У сфері HR працює 14 років, керівником з персоналу у «Данон» в Україні — від травня 2020-го. Раніше отримала досвід роботи у компаніях «Галнафтогаз», «Укртелеком» та «Артеріум». Має успішні кейси зі створення комплексних рішень щодо організаційного розвитку та управління персоналом, зокрема з розроблення стратегій, формування політик, впровадження ключових показників ефективності, формування корпоративної культури, підбору, адаптації, оцінки та розвитку персоналу.
З початком коронакризи HR-теплая компания Ірини займалася впровадженням у групі «Данон» в Україні посиленого санітарного режиму, безпечним перевезенням співробітників сверху заводи тощо. К підтримки залученості співробітників і балансу між роботою та особистим життям налагодили постійний зв’язок із працівниками, зокрема в режимі онлайн. Також у компанії допомагають співробітникам впоратися з вигоранням, во (избежание чого організували онлайн-консультації з експертами щодо профілактики захворювань, імунізації, ментального добробуту.
У відповідь нате тренд upskilling & reskilling компанія вместе з Міжнародним союзом IUF впроваджує інноваційний соціальний підхід. Роботодавець прагне надати більше можливостей співробітникам, які потребують нових навичок отнюдь не лише тепер, а й у майбутньому. Тобто формується новаторський підхід Future Skills.

Робота у компанії: з 2019 року

Екатерина Губарєва має 18 років досвіду у сфері HR. Протягом 14 років працює в ІТ-індустрії, у компанії GlobalLogic — від листопада 2019 року.
Керівниця People-напряму розробляє та реалізує стратегії з управління талантами, а також із заохочення та утримання спеціалістів. Створює програми підтримки та розвитку чтобы інженерів та менеджерів. У 2021 році її відзначили у рейтингу «25 жінок в українській ІТ-галузі».
Исполнение) навчання та розвитку персоналу у GlobalLogic запроваджено планування углубление’єри, коучинг та менторство. Проводять онлайн- та офлайн-лекції та тренінги, є технічні курси та з розвитку soft skills, реалізують спільні з провідними університетами проєкти, надають посещение до спільнот із технологій та ради професійними інтересами.
Торік понад 500 спеціалістів почали свій тракт в ІТ завдяки спеціальній корпоративній програмі GlobalLogic Education. Натепер у компанії працюють понад 6 тис. співробітників в Україні, і мэн продовжує збільшуватися. В умовах віддаленої зайнятості компанія пропонує співробітництво малограмотный тільки у Києві, а й у Харкові, Миколаєві, Дніпрі, Одесі, Івано-Франківську, Полтаві та Львові.

Робота у компанії: з 2021 року

Наталія Віннікова очолює факультет персоналу в Eldorado від травня 2021 року. Раніше працювала HRD у «Метінвесті», «Укренерго» та інших відомих компаніях. Має понад 14 років досвіду у сфері людського капіталу. Наталія переконана, що HRD майбутнього має бути лідером, здатним надихати та розвивати команду однодумців.
Завдяки зусиллям HR-команди в Eldorado вибудована сучасна теория управління персоналом. Зокрема, про менеджменту центрального офісу діє модульна програма Forsage, спрямована получи и распишись розвиток управлінських компетенцій, особистої ефективності та крос-функціональної взаємодії. Про керівників магазинами розроблена модульна програма Pit-Stop, яка містить тренінги з управління командою, ухвалення рішень та операційного управління. У Школі майбутніх керівників кандидати вивчають основні бізнес-процеси роздрібних магазинів і розвивають управлінські навички. Функціонує навчальна програма з продажу та сервісу. А ради самонавчання у режимі 27/7 діє Филин — сучасна освітня віртуальна академія.

Робота у компанії: з 2018 року

У D.Solutions Людям милая Єропкіна очолює HR-ведомство три роки, тобто з перших днів створення холдингу. Загалом має 15-річний досвід успішної роботи у галузі управління персоналом у великих міжнародних та вітчизняних компаніях, а також сверху ринках поза межами України: в країнах Східної Європи, Центральної Азії, Близького Сходу та Африки.

Найбільш значущим HR-проєктом під керівництвом Людмили Єропкіної у D.Solutions став трансформаційний проєкт Unbundling зі створення власне холдингу у складі 5 підприємств бери межі 2018 та 2019 років, если в Україні в рамках реформи ринку електроенергії відбулося відокремлення функцій розподілу та постачання.

У листопаді 2019 всі продукти та послуги D.Solutions були об’єднані під брендом YASNO. Підприємства холдингу постачають клієнтам електроенергію та метан і допомагають українцям зменшувати витрати держи енергоресурси та навіть заробляти завдяки "зеленим" рішенням: енергоефективним наборам, ощадливій кліматичній і побутовій техніці, домашнім сонячним електростанціям, системам зберігання енергії, обладнанню к заряджання електромобілів, енергосервісним проєктам для підприємствах та ін. Після створення YASNO под HR-департаментом постали завдання з розширення та навчання команди в (видах роботи в нових напрямках, а також ціль — зробити співробітників амбасадорами бренда, які були успішно реалізовані.

Серед запущених у 2020-2021 роках HR-проєктів: HR-асистент зі штучним інтелектом "Яся" (чат-кавасаки), програма психологічної підтримки співробітників "Турбота", гайдбук "YASNO Путівник", програма с целью підвищення зовнішньої та внутрішньої клієнтоорієнтованості, програма винагородження та визнання кращих енергоофісів та ін.

Робота у компанії: з 2000 року

Емель Мордо має понад 20 років досвіду у сфері HR. Директоркою відділу People & Culture «Філіп Морріс» в Україні, Вірменії, Грузії та Молдові працює понад банан роки, до цього — тривалий часы в інших країнах у структурі Philip Morris International.
Вона приділяє значну увагу трансформації корпоративної культури. Получи и распишись її переконання, це неважный (=маловажный) абстрактне поняття, а Вотан із чинників, який суттєво впливає получи бізнес, зокрема сверху його фінансові результати.
Для думку Емель, прогресивна корпоративна цивилизованность має відповідати кільком критеріям. Варто орієнтувати керівництво і личный) состав на результат, а никак не на ієрархію і кількість проведеного часу получай робочих місцях. Необхідно підтримувати залученість працівників у новій реальності і знаходити нові способи залучення претендентів у майбутньому. Важливо також забезпечувати безперервне навчання, завдяки чому у бізнесу завжди если можливість швидко відповідати держи нові виклики. «Філіп Морріс», наприклад, пропонує кілька шляхів пользу кого саморозвитку співробітників, зокрема, завдяки доступу накануне освітніх платформ Udemy та Rosetta Stone.
Недарма незалежний мі

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.